Privacyverklaring

Contactgegevens:
Bart Camps Varkenshandel
Buskensven 2
5807 EC Oostrum (LB)
0478 58 33 31
info@varkenshandelcamps.nl

Bart Camps is de Functionaris Gegevensbescherming van varkenshandelcamps.nl. Hij is te bereiken via info@varkenshandelcamps.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde (persoonlijke)gegevens bij ons achter. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de (persoonlijke)gegevens die rechtstreeks door u worden opgegegeven, in het kader van de door u opgevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijks is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bart Camps Varkenshandel verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij (persoons)gegevens verwerken
Bart Camps Varkenshandel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informatie te verstrekken of onze diensten uit te kunnen voeren;
• Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bart Camps Varkenshandel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bart Camps Varkenshandel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bart Camps Varkenshandel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tijdens de looptijd van onze relatie en daarna gedurende de wettelijke termijnen die voor ons gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bart Camps Varkenshandel deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bart Camps Varkenshandel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het is mogelijk dat tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard.

Bart Camps Varkenshandel gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel of niet gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bart Camps Varkenshandel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@varkenshandelcamps.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bart Camps Varkenshandel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@varkenshandelcamps.nl.

Wijzigen in deze privacyverklaring
Bart Camps Varkenshandel behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.